رشته مدیریت مالی و مدیریت شهری شنبه هفتم مهر ۱۳۸۶ 13:20
 

 

ردیف

دروس کارشناسی ارشد مدیریت شهری

واحد

ردیف

دروس کارشناسی ارشد مدیریت مالی

واحد

پیش نیاز( اجباری)

پیش نیاز

1

روش تحقیق

0

1

زبان تخصصی پیش نیاز

0

2

اقتصاد برای مدیران (خرد و کلان)

0

2

آمار کاربردی پیش نیاز

0

3

حقوق اساسی و اداره سازمانهای محلی

0

3

روش تحقیق پیشرفته

0

4

مبانی جامعه شناسی

0

4

مدیریت مالی پیش نیاز

0

5

آمار برای مدیران

0

 

 

 

6

بازرگانی و تجارت

0

 

 

 

دروس تخصصی

دروس تخصصی

1

نظریه های سازمان مدیریت – دیدگاه استراتژیک

2

1

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

3

2

برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران

2

2

مدیریت مالی پیشرفته

2

3

سیستمهای اطلاعات مدیریت

2

3

بررسی موارد خاص در مدیریت مالی

2

4

اقتصاد شهری

2

4

حسابداری مدیریت

2

5

حقوق شهری و قوانین شهرسازی

2

5

بازار پول و سرمایه

2

6

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

6

مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار

2

7

برنامه ریزی شهری

2

7

سازمانهای پولی و مالی

2

8

مدیریت مالی و بودجه شهرداریها

2

8

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

2

9

جامعه شناسی شهری و آسیب شناسی شهری

2

9

سیستمهای اطلاعات مدیریت

2

10

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

2

10

پژوهش عملیاتی پیشرفته

2

11

اصول برنامه ریزی در امور فرهنگی

2

11

سمینار مالی

2

12

سمینار مسائل جاری کلان شهرها

2

12

تئوریهای مدیریت پیشرفته

2

13

سمینار مدیریت بحران و سوانح طبیعی در شهر

2

13

اقتصاد مدیریت

3

14

پایان نامه

4

14

پایان نامه

2

مجموع

30

مجموع

32

انتخاب یکی از دروس زیر اجباری است

 

1

حمل و نقل همگانی

2

 

 

 

2

شناخت و برنامه ریزی محیط زیست

2

 

 

 

3

اصول سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی

2

 

 

 

4

روابط عمومی

2

 

 

 

مجموع

2

 

 

 

نوشته شده توسط حمید  | لینک ثابت |