شرح وظایف پستهای سازمانی چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۸۷ 13:59

شرح وظایف مربوط به کارشناس کارگزینی

 1. آگاهي و شناخت با سياستها و خط‌مشي‌هاي منابع انساني در شركت
 2. همكاري در تهيه و تدوين برنامه‌ها و دستورالعملهاي مرتبط با امور كارگزيني در راستاي سياستهاي شركت
 3. مطالعه و بررسي مقررات مربوط به امور استخدامي، عمليات پرسنلي، بازنشستگي و روشهاي مصوب مورد عمل و ارائه پيشنهادات لازم به منظور اصلاح روشها
 4. برنامه‌ريزي و اجراي طرحهاي ارزشيابي كاركنان
 5. بررسي نظام طبقه‌بندي مشاغل سازمان و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع ذيربط جهت اصلاح آن با همكاري دفتر منابع انساني
 6. تهيه پيش‌نويس‌هاي كارگزيني از قبيل پيش‌نويس احكام انتقال، ترميم حقوق، مرخصي، معذوريت، ترفيع، اضافه كار و نظير آن با اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط
 7. انجام امور اجرايي مرتبط به امور استخدامي نيروي انساني براساس برنامه‌ريزي نيروي انساني شركت و ارتباط با دفتر منابع انساني در اين زمينه
 8. رسيدگي به پيشنهادها و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام، تعديل و تغيير وضعيت استخدامي، ترفيعات و برقراري حقوق بازنشستگي يا وظيفه و ساير موارد مشابه
 

 


شرح وظایف مربوط به کارشناس رفاه

 1. آگاهي و شناخت با سياستها و خط‌مشي‌هاي منابع انساني در شركت
 2. همكاري در تهيه و تدوين برنامه‌ها و دستورالعملهاي مرتبط با امور پرسنلي در راستاي سياستهاي شركت
 3. همكاري در بررسي دستورالعمل‌ها، رويه‌ها و تهيه پيشنهاد اصلاحي و به تصويب رساندن دستورالعمل‌ها، رويه‌ها و روشهاي مناسب براي بهينگي فعاليتهاي امور پرسنلي و رفاه كاركنان
 4. مطالعه و بررسي جهت اتخاذ تدابير و ساز و كارهاي مناسب مرتبط با امور پرسنلي در شركت
 5. مطالعه و بررسي قوانين و مقررات به هنگام مربوط به امور پرسنلي و روشهاي مصوب مورد عمل و ارائه پيشنهاد به مقامات مافوق
 6. همكاري در تهيه و تدوين و برنامه‌ريزي نظام انگيزشي ارائه خدمات و مزاياي اقتصادي و غير اقتصادي
 7. كليه اقدامات كارشناسي در جهت تامين نيازهاي كاركنان در امور رفاهي، تعاوني و بيمه
 8. رسيدگي به پيشنهادها و تقاضاهاي واصله مربوط به امور پرسنلي


شرح وظایف مربوط به کارشناس آموزش

 
 1. آگاهي و شناخت در ارتباط با اهداف، خط‌مشي‌ها و برنامه‌هاي مرتبط آموزش نيروي انساني در راستاي سياستهاي شركت
 2. دريافت، بررسي و تحليل سياستهاي سازمان در امور مديريت منابع انساني
 3. كليه امور كارشناسي تهيه، به تصويب رساندن و جاري ساختن، نظام آموزشي در سطح شركت 
 4. كليه امور كارشناسي شناسايي، توسعه و اجراي فنون و روشهاي تعيين نيازها و سنجش اثربخشي دوره‌‌هاي آموزشي
 5. كليه امور كارشناسي جهت ايجاد بانك اطلاعاتي آموزشي و به روزآوري آن
 6. كليه امور كارشناسي به منظور تهيه برنامه‌هاي آموزشي در چهارچوب طرحهاي نيروي انساني و اجراي آنها با استفاده از امكانات آموزشي درون و برون شركت
 7. امور كارشناسي مرتبط با جمع‌آوري اطلاعات در مورد ضوابط، موازين و روشهاي آموزشي، تهيه (تجديدنظر)، به تصويب رساندن و جاري ساختن آنها
 8. كليه امور كارشناسي در جهت ايجاد ارتباط و تبادل نظر و همكاري با مؤسسات آموزشي و پژوهشي خارج از شركت

شرح وظایف مربوط به کارشناس تشکیلات

 1. آگاهي و شناخت سياستهاي شركت در زمينه تشكيلات و روشها و فرآيندها
 2. جمع‌آوري، طبقه‌بندي و تحليل اطلاعات مربوط به اهداف، مأموريتها، وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي سازماني، ارتباطات درون و برون سازماني، توانائي‌ها، امكانات، نارسايي‌ها و همچنين محدوديتهاي آنها
 3. انجام مطالعات مستمر در مباني قانوني، هدفها و تكاليف اساسي عناصر سازماني به منظور تشخيص نيازهاي واقعي تشكيلاتي و فرآيندهاي شركت و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در جهت ايجاد واحدهاي جديد و يا ادغام، تفكيك و انحلال عناصر موجود.
 4. کلیه فعالیتهای مربوط به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ( بر اساس اعلام نیازواحدها ) در حوزه  کارمند یابی و جذب
 5. معرفی متقاضیان واجد الشرایط به امور کارکنان و رفاه برای طی مراحل قانونی
 6.  مطالعه و بررسی به منظور استقرار ساختار تشكيلاتي مناسب 
 7. كليه امور كارشناسي در تهيه مأموريت و شرح وظايف عناصر سازماني مورد نياز، به تصويب رساندن، ابلاغ نظارت بر اجراي آنها
 8. كليه امور كارشناسي در ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني موجود به منظور باز طراحي تشكيلات در انطباق با اهداف، مأموريتها و وظايف محوله به آنها.
 9. كليه امور كارشناسي در كاربيني و بازشناسي وظايف، مسئوليتها و شرايط احراز مشاغل به منظور تهيه و يا تجديدنظر در شرح وظايف و شرايط احراز مشاغل و در نهايت تهيه و يا اصلاح طرح طبقه‌بندي مشاغل شركت و به تصويب رساندن آن.

شرح وظایف مربوط به کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی


 1. آگاهي و شناخت در ارتباط با اهداف، خط‌مشي‌ها و برنامه‌هاي مرتبط با منابع انساني در راستاي سياستهاي شركت
 2. دريافت، بررسي و تحليل سياستهاي شركت در امور مديريت منابع انساني
 3. كليه امور كارشناسي تهيه، به تصويب رساندن و جاري ساختن، نظام مديريت منابع انساني
 4. انجام امور كارشناسي مرتبط با جمع‌آوري اطلاعات در خصوص عناصر اصلي مديريت منابع انساني، تدوين و پيشنهاد سياستها، طرحها و مقررات، سيستم‌ها، رويه‌ها و روش‌هاي مناسب در جهت اصلاح امور چرخه مديريت منابع انساني
 5. ارائه نظرات كارشناسي به منظور راهنمايي عناصر اجرايي زير مجموعه شركت در امور مديريت منابع انساني و تلاش در جهت ارتقاء سطح آن
 6. انجام مطالعات، پژوهشها و تحليل‌هاي كارشناسي در خصوص مديريت منابع انساني، شناسايي مشكلات و تنگناها و ارائه پيشنهادها، راهكارها و توصيه‌هاي علمي و عملي به جهت رفع يا تقليل آنها


شرح وظایف مربوط به کارشناس بهبود روشها


 1. آگاهي و شناخت سياستهاي شركت در زمينه تشكيلات ، روشها و فرآيندها
 2. كليه كارهاي كارشناسي جمع‌آوري، طبقه‌بندي و تحليل اطلاعات مربوط به اهداف، مأموريتها، وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي سازماني، ارتباطات درون و برون سازماني، توانائي‌ها، امكانات، نارسايي‌ها و همچنين محدوديتهاي آنها
 3. همكاري در انجام مطالعات مباني قانوني، هدفها و تكاليف اساسي عناصر سازماني به منظور تشخيص نيازهاي واقعي تشكيلاتي و فرآيندهاي شركت
 4. بررسی عملکرد سيستم اطلاعات منابع انساني و ارائه پیشنهادات لازم برای بهبود و ارتقاء آن
 5. مطالعه و بررسی  مسائل و چالشهاي آينده شركت در زمينه منابع انساني
 6. انجام مطالعات مستمر به منظور ايجاد و برقراري و يا اصلاح فرایندها و روشهاي مفيد و مؤثر در سطح شركت
 7. انجام امور كارشناسي و اجرايي در ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني موجود به منظور اصلاح سيستم‌ها، روشها و فرآيندهاي مورد استفاده آنان در انطباق با اهداف، مأموريتها و وظايف محوله به آنها .
 8. انجام امور كارشناسي در كاربيني و بازشناسي وظايف، مسئوليتها و شرايط احراز مشاغل به منظور تهيه و يا تجديدنظر در شرح وظايف و شرايط احراز مشاغل و در نهايت تهيه و يا اصلاح طرح طبقه‌بندي مشاغل شركت و به تصويب رساندن آن.
 9. انجام برنامه ریزی های لازم به منظور استفاده بهينه از نيروهاي داخل سازمان در مشاغل مديريتي شركت
 10. كليه امور اجرايي براي ارائه خدمات مشورتي به واحدهاي شركت در امور تخصصي

نوشته شده توسط حمید  | لینک ثابت |